درباره ما

مامی این اثر از ایده های مهندس علی- علی بیگی می باشد.که پلی بزرگ میان مردم و دولت خواهد ساخت سامانه حَکم حامی و کمک یار مردم باایجاد شبکه ای عظیم برای یاری مردم عزیز و جمهوری اسلامی ایران آمده است. موبایل: ۰۹۱۸۲۷۷۳۱۳۳